• Поверителност

   • Поверителност

    ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

     

    Съдържанието на нашия уеб сайт www.оkoto.bg е съобразено със Закона за защита на личните данни и свързаната с него правна уредба.

     

    Тази политика има за цел да Ви помогне да разберете как обработваме личните Ви данни  и за правата Ви да контролирате тези действия.

     

    Лични данни по смисъла на закона са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

     

    „БТМД“ООД се ангажира да гарантира и осигури възможно най-добрата защита и  неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, използвайки необходимите административни, технически, технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството. Всички служители на „БТМД“ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите мерки за нейната защитата. Защитата на Вашите лични данни е висок приоритет  за нас.

     

    Вие може да ни предоставяте информация за Вас, попълвайки регистрационна форма или форма за запитване от нашия уебсайт или комуникирайки с нас по e-mail, телефон и работна среща. Личните данни, които получаваме от Вас зависят от избраната от Вас услуга и е възможно да са: име, EГН, данни за местоположение, IP адреси, електронна поща, телефон за контакт.

     

    Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни и „БТМД“ООД не обработва такава информация за Вас.

     

    „БТМД“ООД обработва лични данни  с цел предоставяне и осигуряване на избрана от Вас стока, продукт или услуга, които предлагаме. Предоставянето на личните данни е доброволно.

     

    „БТМД“ООД използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани.  „БТМД“ООД споделя Вашите лични данни с трети страни само ако се изисква по приложимите закони, за изпълнение на договорни задължения по доставка на закупени от Вас стоки  или с Вашето съгласие. Ние не обработваме лични данни за лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от „БТМД“ООД не по-дълго от разумно необходимото за целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни, освен ако не се изисква да бъдат задържани по-дълго от закона.

     

    Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google , Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „БТМД“ООД  не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

     

    Като използвате нашият сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност и защита на личните данни. Вие се съгласявате, че ние можем да използваме Вашите лични данни, за да осъществим контакт с Вас, или да Ви осигурим важна инфомация или услуга, свързана с нашите продукти и която Вие сте поискали. Вие се съгласявате и че можем да Ви изпращаме и друга информация, свързана с продуктите и услугите предлагани от „БТМД“ООД. Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработени и за целите на директния маркетинг. Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

     

    Вие имате право на информация, корекция, промяна, ограничаване или изтриване на Вашите лични данни.

     

    За да упражните някои от тия права, както и в случай, че имате въпроси относно начина по които обработваме личните данни, моля свържете се с нас по някой от следните начини:

    - e-mail: medical@geohide.com

    - адрес: гр. София 1618; п.к.132; бул.Цар Борис III, 136; “БТМД“ООД, тел.088 550 2000.


    Всички права запазени © 2011 БТМД

  • Всички права запазени © 2011 БТМД